Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de op deze website genoemde CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 329/2008.

Definities en toepassingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die

de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit

met derden, verder te noemen opdrachtgever.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden

afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met

opdrachtgever.

1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd,

stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever

en gebruiker.

1.4. De voorwaarden worden aangeduid als CUMELA-voorwaarden.

 

Aanbiedingen en termijnen

2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.

2.2. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op

schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe

bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van

opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer

aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van

overeenkomsten.

 

Rechten industriële en intellectuele eigendom

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte tekeningen en andere bescheiden blijven eigendom van

opdrachtnemer; tevens geldt onverkort zijn auteursrecht.

 

Betaling en prijzen

4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief

omzetbelasting.

4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en

op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op

de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende

kosten.

4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs

voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden

en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden

door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van

de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de

nakoming van de contractuele verplichtingen.

4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van

overeenkomstige toepassing.

4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.

4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van

opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na

het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te

berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst,

heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet

maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst

op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 

Termijn van uitvoering

5.1. De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeen te komen termijn.

5.2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen

termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk

met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de

uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.

 

Overmacht

6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur

van een overmachtsituatie.

6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van

de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer

ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden,

stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer

afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

 

Vergunningen, ontheffingen

7.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen

die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

7.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk

vastgelegd.

 

Wijzigingen in het werk en omstandigheden

8.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;

d. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden.

8.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op

het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde

van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

8.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever

schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer

ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals - bijvoorbeeld - zich onder

het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten

of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs

aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien.

Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst

bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval

niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is wel gerechtigd

over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2.

8.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij

de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen.

Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

 

Verplichtingen opdrachtgever

9.1. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan

van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit

onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.

9.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te

lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels,

kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico's zoals de toestand van de

bodem en (grond)waterstand, risico's voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), en

perceelsbeperkingen (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied etc).

9.3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt

kunnen worden, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een

melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat

alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer de

resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.

9.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan het gestelde in de artikelen

9.1 en 9.2, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst,

aan opdrachtnemer schriftelijk aan te geven. Opdrachtnemer zal in dat geval zelf op

kosten van opdrachtgever het benodigde onderzoek instellen.

9.5. Indien opdrachtgever niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft, danwel

niet aan de in artikel 9.2 bedoelde verplichting heeft voldaan, vrijwaart hij opdrachtnemer voor

alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergronde obstakels in de

ruimste zin des woords, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9.6. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of

weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer

gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding

voorvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever

wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is

opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden

een negatief resultaat hebben.

9.7. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te

lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer

niet in staat is de opdracht in de in artikel 5.1 bedoelde tijd van uitvoering zo snel

en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.

9.8. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd

goed bereikbaar is volgens het inzicht van de opdrachtnemer.

9.9. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande

lid bedoelde verplichtingen, door hem aan de opdrachtnemer veroorzaakt, te vergoeden.

De nieuwe uitvoering van het werk geschiedt wanneer de planning van opdrachtnemer

dit toelaat.

9.10. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken

te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van

opdrachtgever.

9.11. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken

blijven eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle vorderingen tot vergoeding van (gevolg)

schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij de

ligging daarvan aan opdrachtnemer tijdig en juist en duidelijk was aangegeven, zoals omschreven

in de artikelen 9.1 t/m 9.3.

9.13. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel

afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.

9.14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu)

kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het

door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.

9.15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van in artikel 7

benodigde vergunningen dan wel in 9.14 vereiste gegevens.

9.16. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken

of te storten zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

Oplevering van het werk

10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel

van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid

is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft

gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende

onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname

van het werk niet in de weg staan.

10.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen

schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

10.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid

stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te

gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

Huur

11.1. Opdrachtnemer verbindt zich het overeengekomen werktuig of de overeengekomen machine

met uitrusting in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode,

gelijk de opdrachtgever verplicht is het materieel van de opdrachtnemer aan te nemen met

inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.

11.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject

op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien opdrachtgever

daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer

te melden.

11.3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk

anders overeengekomen.

11.4. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor

het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd

is

11.5. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen,

die opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Opdrachtgever

verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het

huurobject.

11.6. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover

niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor

behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.

11.7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale

slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening

van opdrachtnemer.

11.8. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of

verlies van het huurobject.

11.9. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject

te voorkomen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het

huurobject.

11.10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het

bedienen van het materieel en opdrachtgever is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.

11.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het

huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek,

tekort of beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan

na overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan

komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van opdrachtgever.

11.12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook

door het huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of nietroerende

zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).

11.13. Opdrachtgever of machinist die het gehuurde object komt halen bij de opdrachtnemer

dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

11.14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten,

dus ook tussentijds, die door of in opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe

en door wie dan ook ontstaan.

11.15. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen

op werkbonnen registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door beide partijen

voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de

geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud

van de werkbonnen te verenigen.

11.16. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins

aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

opdrachtnemer.

11.17. Opdrachtgever dient door hem ingehuurd materieel voor 15.00 uur af te melden bij

opdrachtnemer indien dit materieel de volgende dag niet meer ingehuurd wordt. Zo niet,

dan brengt opdrachtnemer een extra dag huur bij opdrachtgever van ingehuurde materieel

in rekening.

11.18. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode

is de opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan opdrachtnemer

te vergoeden.

11.19. De huurperiode wordt vastgesteld in 1 of meer hele dagen en vangt aan op de dag van

aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de

opdrachtnemer in ontvangst is genomen.

11.20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten

en aan- en afvoerkosten.

11.21. Wanneer opdrachtgever het door hem gehuurde werkmaterieel verzekert dient de verzekeringsdekking

tenminste gelijkwaardig te zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse

Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid

Uitgebreid.

11.22. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de

aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid

van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever

verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die verzekering

rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een andere

verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken

wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer

volledig te vrijwaren en opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde

moet voldoen.

11.23. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep

wordt gedaan op de verzekering van de opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle

daaruit voortvloeiende schade.

 

Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden

als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, en overigens met inachtneming

van het hierna volgende.

12.2. Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:

a. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade: schade aan goederen die opdrachtnemer voor opdrachtgever vervoert,

bewerkt, behandelt, huurt, leent, gebruikt, bewaart, of om welke andere reden dan ook

onder zich heeft;

c. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door opdrachtgever of derden,

ook indien sprake is van opzet of grove schuld;

d. schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden;

e. structuurbederf van de bodem;

f. Schade ontstaan door bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen welke niet voor

rekening van opdrachtnemer behoren te komen zoals door opdrachtgever aangereikte

of geadviseerde gewasbeschermingsmiddelen etc.

12.3. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen schade zoals genoemd in artikel 12.2

te verzekeren.

12.4. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende

werkzaamheden met een maximum van €10.000,-.

12.5. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen

nadere informatie worden verschaft.

 

Reclames

13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering

van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden.

13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze
zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.

13.4. Het indienen van reclame heft de betalingverplichting niet op.

13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden

af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies,

verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de

werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door

te voeren.

13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden

of oplevering van het werk.

 

Betaling

14.1. Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de factuur vermelde

termijn.

14.2. Uitgesloten is het recht van opdrachtgever om niet erkende vorderingen met elkaar te

verrekenen.

14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een

schuldsanering;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;

d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;

e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Openbare weg

15.1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de

openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt

voor de werkzaamheden. Wanneer hij dit niet doet, is hij gehouden dit opdrachtnemer voor

aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.

15.2. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de

openbare weg ter hand te nemen. De kosten die hij hiervoor maakt brengt hij in rekening bij

opdrachtgever, tenzij opdrachtgever met opdrachtnemer overeenkomt dat opdrachtgever voor

deze werkzaamheden zorg draagt.

15.3. Opdrachtnemer draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden en is gerechtigd

de kosten die hij hiervoor maakt in rekening te brengen bij opdrachtgever.

 

Levering van goederen

16.1. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door

een verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever.

Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

16.2. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport, lossen

en verzekering voor rekening van opdrachtgever.

 

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

17.1. Opdrachtnemer heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle

door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor

door opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken

of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte

of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten

in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud

afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een

derde, verkoop of montage.

17.2. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring

aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet

door het stellen van zekerheid door opdrachtgever.

 

Garantie

18. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe

een schriftelijk garantiebewijs is afgegeven. Indien niet door opdrachtnemer, maar door de

fabrikant of een andere leverancier garantie is gegeven is opdrachtnemer bij die overeenkomst

geen partij en zal hij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van

de garantieclaim.

 

Inkoop van goederen en diensten

19.1 Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de gebruiker van deze algemene

voorwaarden goederen koopt dan wel diensten afneemt van derden, verder te noemen

"leverancier", met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van leverancier.

19.2 De betalingstermijn die op de factuur van leverancier is aangeduid begint pas te lopen

vanaf het moment dat gebruiker het geleverde expliciet heeft goedgekeurd.

19.3 Gebruiker is gerechtigd betaling van de factuur op te schorten indien hij tekortkomingen

in het geleverde constateert.

19.4 Gebruiker is gerechtigd het te betalen bedrag te verreken met bedragen die de leverancier

aan de gebruiker verschuldigd is.

19.5 De termijn van levering is uitdrukkelijk een fatale termijn. Na verstrijken van deze termijn

is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

19.6 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van haar product en verklaart dat haar product

voldoet aan alle relevante Nederlandse en Europese wetgeving.

19.7 Indien leverancier tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van

de in artikel 19.1 omschreven overeenkomst, is leverancier aansprakelijk voor alle schade die

gebruiker hierdoor lijdt.

 

Rechtsforum

20.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestiging

plaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer echter toegestaan zich te wenden tot de rechter

die bevoegd is in de woonplaats van opdrachtgever.

20.3 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld

arbitrage of mediation overeenkomen.